Tjänster

Brandskydd handlar inte bara om utrustning. Ett bra brandskydd räddar liv och begränsar skador. För att uppnå detta krävs kunskap och ett engagerat förebyggande arbete. Viktigast av allt är att medarbetarna är utbildade i brandskydd och att företaget har en organisation för säkerhetsarbetet. En investering till låg kostnad som kan ge ovärderlig avkastning.

SYSTEMATISKT BRAndskyddsarbete

Vi är specialister på systematiskt brandskyddsarbete och riskhantering.
Lagen om skydd mot olyckor innebär att du som ansvarar för en verksamhet också är skyldig att se till att brandskyddsarbetet fungerar. Alla arbetsplatser ska ha en särskild organisation medbrandskyddsansvarig och utrymningsledare. Du ska se till att interna brandskyddskontroller genomförs regelbundet och att hela din personal informeras, utbildas och övas inför olika scenarier.
För att underlätta brandskyddsarbetet kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support.
Vi tar vårt ansvar så att du, din verksamhet och dina anställda ska vara trygga.

SBA-Axess – digitalt ledningssystem

SBA-Axess är ett digitalt system där du får fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Det är enkelt att utföra kontroller och analyser, hantera och delegera dokument, få statistik baserat på olika valda områden, till exempel hela företaget, en viss region, plats eller kontrollområde.
Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat på användarens behörighet och val.
SBA-Axess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet. SBA-Axess är ett enkelt och revolutionerande system som passar alla verksamheter, liten och stor.

Brandservice & underhåll på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel.

Brandservice behöver all säkerhetsutrustning regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv. 
Norrlands Brand utför underhåll på samtliga fabrikat av 
brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel. Vi kontrollerar och reparerar även alla typer av släcksystem och brandlarm. Även en byggnads passiva brandskydd behöver underhållas. Det gäller rökluckor, brandtätning, branddörrar och annan utrustning för att stänga in branden eller släppa ut rökgaser.

Serviceintervall och servicemoment anpassas till säkerhetsutrustning och omgivningsmiljö. Inom många områden förskriver också försäkringsbolag eller myndigheter vilket underhåll som ska utföras. Normalt ställs det också krav på serviceteknikerns behörighet, kompetens och utbildning.

Konsultverksamhet

Brandskyddsdokumentation
I samband med ny-, om- eller tillbyggnad där det ställs krav på brandskyddsdokumentation kan vi projektera och dokumentera på vilket sätt fastigheten ska skyddas mot brand.

Klassningsplaner
I utrymmen där brandfarliga ämnen hanteras finns risk för att explosionsfarliga gasblandningar kan bildas. Därför ska en klassningsplan finnas som beskriver riskområden för explosiv miljö och hur de är klassade.

intresseanmälan - skicka en intresseanmälan så ringer vi upp dig.