Utbildning

Bra brandskyddsutrustning och fina rutinbeskrivningar och brandskyddsregler kommer inte till sin rätt om inte medarbetarna har rätt kunskap och information. Kompetenta och utbildade medarbetare är nyckeln till ett bra brandskydd.
Nedan visar vi urval av de utbildningar vi erbjuder. Vi kan även skräddarsy utbildningar efter våra kunders behov och önskemål.

Brandfarliga arbeten

Vi utbildar enligt Svenska brandsäkerhetsföretag (SVEBRA) utbildningsplan, som leder fram till ett certifikat, ett bevis på att ni uppfyller försäkringsbolagens krav för att få utföra dessa arbeten.

Utbildningen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid Brandfarliga Arbeten. De som går utbildningen hos oss får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete. Brandfarliga arbeten är alla arbetsmoment som utförs på tillfälliga arbetsplatser där det föreligger en risk att brand uppstår.
Utbildningen är anpassad till förhållanden i olika branscher, som exempelvis bygg- och takbranschen och industrin.


Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt certifikat av Brandfarliga arbeten. Kompetensen registrerar automatiskt på ID06.
Certifikatet gäller i fem år.


Kursinnehåll:
Ansvar, Lagar, Försäkringsvillkor, Organisation, Riskhantering & konsekvenser, Säkerhetsregler, Förebyggande arbete, Släckmedel och släckutrustning, Släckövning.

Kursmaterial samt lunch och fika ingår.

Kurslängd: 1 dag

 

Grundläggande brandskydd

Vi kan erbjuda er utbildning i grundläggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft 2004-01-01.
Kursens mål är att samtliga kursdeltagare efter avslutad utbildning skall ha grundläggande kunskaper och förståelse för varför brand uppstår och hur den utvecklar sig samt hur man förebygger brands uppkomst.
Kursdeltagarna får kunskaper i hur man agerar om brand uppstår och får praktiskt tillämpa dessa. Utbildningsbevis till kursdeltagarna medföljer.

Kursinnehåll:
Lagar, Brandteori och brandförlopp, Släckmedel och släckverkan, Faktorer som påverkar utrymning, SBA-Systematiskt brandskyddsarbete, Riskinventering och brandrisker, Släckövning

Kurslängd: 3 timmar

brandfarlig vara

Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara. Kursens innehåll är utformad enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
Efter genomförd utbildning skall deltagarna känna till reglerna för tillstånd och hantering av brandfarlig vara, kunna ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara samt kunna fungera som föreståndare för brandfarlig vara.
Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett diplom som visar att de har genomgått kompetensutbildning i enlighet med kraven.

Kurslängd: 1 dag

Systematiskt brandskyddsarbete

Denna utbildning vänder sig till brandskyddsansvarig inom företaget/verksamheten.
Deltagarna får fördjupad förståelse för SBA (Systematiskt BrandskyddsArbete), lagar och regler,ansvarsfrågor och såväl organisatoriska som tekniska brandskyddsåtgärder.

Kurslängd: 1 dag

HLR/Första hjälpen(L-ABC)

Denna utbildning vänder sig till alla. 
Efter genomförd utbildning skall deltagarna kunna genomföra kontroll av medvetande,skapa och säkra fria luftvägar,agera rätt vid andningsstopp samt kunna utföra hjärt &lungräddning vid hjärtstopp.

Kurslängd: 4 timmar

intresseanmälan - skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Kommande planerade utbildningar