Byggnadstekniskt brandskydd

Rökluckor - manuella och automatiska
Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande. Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning. Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är farliga både för personer i byggnaden och för räddningspersonal.
Norrlands Brand  levererar nya luckor, renoverar äldre luckor och byter ut gamla och skadade luckor till nya och moderna brandgasventilatorer.
Brandventilatorer finns i olika utföranden för montering i tak eller för placering i fasad. De kan förses med genomskinliga lock för att släppa in dagsljus. Dafo har rökluckor som är godkända enligt EN 12101-2. 
Luckorna öppnas manuellt eller automatiskt vid en brand. Öppning sker normalt via gasfjäder. I standardutförande hålls luckan igen av ett smältbleck som utlöser vid 72o C och gasfjädern skjuter upp luckan.
Som alternativ kan luckan hållas igen av hållmagnet och öppnas via brandlarm eller en tryckknapp. Rökluckor kan också förses med elmotor och öppnas och stängas elektriskt och då ingå som en del i byggnadens komfortventilation.
Luckorna levereras som en komplett enhet färdig för montering på tak. Varje leverans kundanpassas så att utförande, storlek, kulör och materialval passar befintligt tak och behov av ventilation.
Vi utför också regelbunden service och underhåll på rökluckor.

Brandtätning
Brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

En av de mest eftersatta brandskyddsåtgärderna är brandtätning för att återtäta brandcellsgränser när hantverkaren har varit på plats och dragit nya kablar, rör eller ventilationsstråk.

Vi har ett brett sortiment brandtätningsmateriel. Några av våra vanligaste produkter i vårt sortiment är stenullsskivor, värmesvällande brandfogmassa, brandband & brandtejp, plaströrsklämmor, brandfärg samt takfotsband. Vi har även brandtätningskuddar för provisoriska tätningar i byggprocessen.
Vi utför brandtätningsarbeten!